تاریخ : 1402/09/07 - 8:11

در فضای مجازی، جنگ نرم شامل استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف از جمله انتشار اطلاعات، ترویج مفاهیم، تغییر نظر عمومی و تأثیرگذاری روی سیاست های خارجی دیگران می شود.

بازدیدها: 0

بیژن سلطانی زاده  / جنگ نرم به مفهوم استفاده از تأثیرگذاری های غیرنظامی برای تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بین الملل است.

در فضای مجازی، جنگ نرم شامل استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف از جمله انتشار اطلاعات، ترویج مفاهیم، تغییر نظر عمومی و تأثیرگذاری روی سیاست های خارجی دیگران می شود.

در این نوع از جنگ، اطلاعات و دانش ها به عنوان سلاح اصلی استفاده می شوند. افراد یا گروه ها به منظور تحقق هدف های خود در فضای مجازی فعالیت می کنند. می توان از ترویج دیدگاه ها، تأثیرگذاری بر نظر عمومی، سرقت اطلاعات، نشر اخبار جعلی و تشویق به تفکرات تعصبی و تشدید تنش های فرهنگی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کرد.

عوامل مختلفی ممکن است در جنگ نرم در فضای مجازی دخیل شوند، از جمله دولت ها، سازمان های غیردولتی، گروه های تروریستی و اشخاص با هدف های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی. در برخی موارد، این افراد یا گروه ها به صورت ناشناس و از طریق حساب ها و وبسایت های مجهول اقدام به انجام فعالیت های خود می کنند.

تأثیرات جنگ نرم در فضای مجازی قابل توجه است. آگاهی از این نوع از جنگ و روش های مورد استفاده در آن می تواند به ما کمک کند تا از جریان های اطلاعاتی تقلبی مطلع شویم.

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document