تاریخ : 1401/01/23 - 20:25

صبح امروز با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک از فعالین فضای مجازی گردانهای سایبری برادر این ناحیه تقدیر شد.

صبح امروز با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک از فعالین فضای مجازی گردانهای سایبری برادر این ناحیه تقدیر شد.

Untitled Document